Goudeau Shepherds

Taz & Trixie / May 28, 2021

Taz & Sable / March 14th, 2021

Taz & Trixie / November 24th, 2020

Taz & Trixie / February 12th, 2020